Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov v skratke

Všeobecné poučenie

Nasledujúce poučenie predstavuje jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi dátami, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie na tému ochrany osobných údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedenom pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na našich webových stránkach

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tomto webe?

Spracovanie údajov na tomto webe vykonáva prevádzkovateľ webu. Jeho kontaktné údaje môžete nájsť v tiráži tohto webu.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Po prvé, vaše údaje sa získavajú tým, že nám ich oznámite. Môže pritom ísť napr. o údaje, ktoré zadáte v kontaktnom formulári.

Iné údaje automaticky zhromažďujú naše IT systémy počas návštevy webovej stránky. Sú to predovšetkým technické údaje (napríklad internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Zhromažďovanie údajov prebieha automaticky, akonáhle vstúpite na našu webovú stránku.

Načo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo bezchybné prevádzkovanie webu. Iné údaje môžu byť použité na analýzu vášho používateľského správania.

Aké práva máte ohľadne svojich údajov?

Máte právo kedykoľvek získať bezplatne informáciu o pôvode, príjemcoch a účele vašich uložených údajov. Máte právo vyžadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V tejto veci, ako aj ohľadne ďalších otázok na tému ochrany osobných údajov, sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo na sťažnosť v príslušnom dozornom úrade.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov a s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Ak používate túto webovú stránku, získavame rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, aké informácie zhromažďujeme a načo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a za akým účelom

Upozorňujeme, že prenos dát na internete (napr. počas emailovej komunikácie) môže vykazovať bezpečnostné medzery. Bezchybná ochrana dát pred prístupom tretích osôb nie je možná.

Upozornenie na zodpovedný orgán

Orgán zodpovedný za spracúvanie dát na tejto webovej stránke je:

iunctim GmbH & Co. KG
28195 Bremen

telefón: 0421 3365900-1
email: dataprotect@iunctim.com

Zodpovedný orgán je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými osobami rozhoduje o účele a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mien, emailových adries atď.).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Veľa operácií spracovania údajov je možných len s vaším výslovným súhlasom. Môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený predtým. Na to postačí neformálna emailová správa odoslaná nám. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného do odvolania.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Tento web používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad objednávok a otázok, ktoré posielate nám ako prevádzkovateľovi stránok, šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojení spoznáte podľa toho, že v adresovom riadku prehliadača sa zmení „http://” na „https://” a v adresovom riadku sa objaví symbol zámky.

Ak sa aktivuje šifrovanie SSL alebo TLS, nemôžu tretie osoby čítať údaje, ktoré nám odosielate.

Informovanie, zablokovanie, zmazanie

V rámci platných právnych predpisov máte kedykoľvek právo na bezplatné informovanie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účelu spracúvania dát, prípadne právo na opravu, zablokovanie a zmazanie týchto dát. V tejto veci, ako aj ohľadne ďalších otázok na tému osobných údajov, sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži.

Odmietnutie reklamných emailov

Týmto odmietame používanie kontaktných údajov zverejnených v povinnej tiráži na zasielanie reklamy a informačných materiálov, ktoré sme si výslovne nevyžiadali. Prevádzkovatelia týchto stránok si výslovne vyhradzujú právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napr. vo forme spamu.

Súbory „cookies”

Tieto internetové stránky používajú čiastočne tzv. cookies. Cookies nespôsobia žiadnu škodu na vašom počítači a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby sa naša ponuka stala užívateľsky príjemnejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Cookies sú malé textové súbory preneseného do vášho počítača a uložené vaším prehliadačom.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú tzv. „session cookies”. Tie sa automaticky zmažú po skončení vašej návštevy. Iné cookies zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, až kým ich nezmažete. Tieto cookies nám umožňujú znova rozpoznať váš prehliadač pri najbližšej návšteve.

Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o uložení cookies a aby ste povolili cookies iba v jednotlivom prípade, vylúčili prijímanie cookies v určitých prípadoch alebo všeobecne, prípadne aktivovali automatické zmazanie cookies po zatvorení vášho prehliadača. Dezaktivácia cookies môže viesť k obmedzeniu funkčnosti tohto webu.

Cookies, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie alebo na zabezpečenie určitých vami požadovaných funkcií (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webu má oprávnený záujem na ukladaní cookies za účelom technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Ak sa ukladajú iné cookies (napr. cookies na analýzu vášho správania počas surfovania), sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov riešené osobitne.

Súbory protokolu serverov

Prevádzkovateľ stránky automaticky zhromažďuje a ukladá informácie formou tzv. protokolov serverov, ktoré nám váš prehliadač zasiela automaticky. Sú to:

  • typ prehliadača a jeho verzia
  • použitý operačný systém
  • URL odkazujúceho servera
  • čas serverovej požiadavky
  • IP adresa
  • veľkosť vyžiadaných údajov v bajtoch

Tieto údaje sa nepriraďujú k iným zdrojom údajov.

Základ pre spracovanie údajov predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov za účelom plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár

Keď nám posielate otázky prostredníctvom kontaktného formulára, ukladajú sa u nás vaše údaje z kontaktného formulára vrátane kontaktných údajov uvedených vami za účelom spracovania otázky a pre prípad súvisiacich otázok. Tieto údaje nezdieľame bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov uvedených v kontaktnom formulári takto prebieha výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete odvolať kedykoľvek. Na to postačí neformálna emailová správa odoslaná nám. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť procesov spracúvania údajov vykonaných do odvolania.

Údaje, ktoré uvediete v kontaktnom formulári, ostávajú u nás, kým nás nevyzvete na ich zmazanie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo neodpadne dôvod na ukladanie údajov (napr. po dokončenom vybavení vašej otázky). Nemá to vplyv na záväzné zákonné ustanovenia, predovšetkým lehoty uchovávania.

Spracúvanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvách)

Zhromažďujeme, spracúvame a používame osobné údaje iba vtedy, ak sú potrebné na vytvorenie právneho vzťahu, formovanie jeho obsahu alebo zmenu (stavové údaje). Toto prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na výkon zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní našich internetových stránok (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame iba vtedy, ak je potrebné, aby sa umožnilo používanie služby používateľom alebo ich vyúčtovanie.

Zhromaždené údaje o zákazníkoch sa mažú po vypršaní zmluvy alebo po skončení obchodného vzťahu. Nemá to vplyv na zákonné lehoty uchovávania.

4. Zásuvné moduly a nástroje

Google Web Fonts

Táto stránka používa za účelom jednotného zobrazenia typov písma tzv. Web Fonts, ktoré ponúka spoločnosť Google. Počas načítania stránky ukladá váš prehliadač potrebné Web Fonts do vyrovnávacej pamäte, aby sa správne zobrazili texty a typy písma.

Za týmto účelom musí váš prehliadač nadviazať spojenie so servermi spoločnosti Google. Takto Google zistí, že z vašej adresy IP bola zobrazená naše webová stránka. Písma Google Web Fonts sa používajú v záujme jednotného a príjemného podania našej ponuky online. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje Web Fonts, bude použité štandardné písmo z vášho počítača.

Ďalšie informácie o Google Web Fonts nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/.

Možnosť kontaktu

Ponúkame vám na svojich stránkach možnosť nadviazať kontakt s nami telefonicky, poštou alebo emailom. V tomto prípade sa ukladajú údaje poskytnuté používateľom za účelom spracovania nadviazania kontaktu. Tieto údaje nie sú postúpené tretím osobám bez vášho výslovného súhlasu.

Používanie služby Google Analytics s funkciou anonymizácie

Na našom webe využívame Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc.. Google Analytics používa tzv. „cookies”. Informácie generované týmito cookies, napríklad čas, miesto a častosť vašich návštev webu, vrátane vašej adresy IP, sa prenášajú spoločnosti Google do USA a tam sa ukladajú. Na našom webe používame Google Analytics s funkciou anonymizácie IP. V tomto prípade Google skráti vašu adresu IP ešte na území členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore, a tým ju anonymizuje. Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho používania našej stránky, zostavenie správ o aktivite na webe pre nás a na poskytovanie ďalších služieb v súvislosti s používaním webu a internetu. Spoločnosť Google tiež poskytne tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo tretie osoby spracúvajú tieto údaje na zákazku spoločnosti Google. Google podľa vlastného vyhlásenia v žiadnom prípade nespojí vašu adresu IP s inými údajmi z Google. Inštaláciu cookies môžete znemožniť príslušným nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme vás jednako, že v takom prípade eventuálne nemôžete používať všetky funkcie nášho webu v plnom rozsahu. Ukladanie cookies môžete znemožniť príslušným nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme vás jednako, že v takom prípade eventuálne nebudete môcť používať všetky funkcie tohto webu v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných pomocou cookies ohľadne vášho používania webu (vrátane vašej adresy IP) spoločnosťou Google a spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google, ak si prostredníctvom nasledujúceho odkazu stiahnete a nainštalujete dostupný zásuvný modul prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Získavaniu údajov pomocou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Vloží sa cookie so zákazom, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov počas budúcich návštev nášho webu: deaktivujete Google Analytics. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov v Google Analytics nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Táto webová stránka používa funkciu „demografické vlastnosti” služby Google Analytics. Vďaka nej možno vytvoriť správy, ktoré obsahujú vyjadrenie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov webu. Tieto údaje pochádzajú z reklamy Google zameranej na záujmy ako aj z údajov o používateľoch poskytnutých tretími subjektmi. Tieto údaje nemožno priradiť k určitej osobe. Túto funkciu môžete zakázať kedykoľvek v nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie vašich údajov prostredníctvom Google Analytics podľa opisu v časti „Odmietnutie zhromažďovania údajov”.

Používanie prvkov YouTube s režimom rozšírenej ochrany údajov

Na našom webe používame prvky (videá) ponúkané spoločnosťou YouTube. Pritom používame možnosť „režim rozšírenej ochrany údajov” poskytovanú servisom YouTube. Ak si vyžiadate stránku, ktorá obsahuje vložené videá, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube a zároveň sa zobrazí obsah prenosom do vášho prehliadača. Podľa údajov YoutTube sa v „režime rozšírenej ochrany údajov” prenášajú na server YouTube údaje, najmä ktorú z našich stránok ste navštívili, ak si prezriete video. Ak ste pritom prihlásení v YouTube, tieto informácie budú priradené k vášmu členskému účtu v YouTube. Môžete tomu predísť odhlásením zo svojho členského účtu pred návštevou nášho webu. Ďalšie informácie o ochrany osobných údajov v YouTube poskytuje Google na nasledujúcom odkaze: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Používanie Google AdWords

Používame tiež reklamný nástroj spoločnosti Google „Google Adwords”. V jeho rámci vyžívame na našom webe analytickú službu Conversion Tracking spoločnosti Google Inc. Ak sa na náš web dostanete cez reklamu v Google, uloží sa vo vašom počítači súbor cookie. Tieto „conversion cookies” strácajú platnosť po 90 dňoch a neslúžia na vašu identifikáciu. Ak navštívite určité stránky nášho webu a platnosť cookie ešte nevypršala, môžeme my aj Google spoznať, že ste ako používateľ kliknuli na jednu z našich reklám umiestnených na Google a boli ste presmerovaní na našu stránku. Informácie získané pomocou „conversion cookies” slúžia na vytvorenie štatistík návštevníkov pre náš web. Vďaka tejto štatistike zistíme celkový počet používateľov, ktorí kliknuli na našu reklamu, ako aj ktorú stránku nášho webu si napokon zobrazili. My ani iní zadávatelia reklám v Google Adwords jednako nezískame informácie, pomocou ktorých možno osobne identifikovať používateľov. Môžete zabrániť inštalácii conversion cookies pomocou príslušného nastavenia vášho prehliadača, napríklad pomocou nastavenia, ktoré všeobecne znemožní automatické ukladanie cookies alebo zablokujú iba cookies z domény „googleadservices.com”. Príslušné vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov získate na adrese: https://services.google.com/sitestats/de.html

Ak prípadne tiež používate reklamnú sieť spoločnosti Google, môže dôjsť k vyobrazeniu zmiešaných reklám, ktoré sa týkajú našej internetovej prezentácie a našich ponúk v nej.

Trvalé zablokovanie tejto funkcie ponúka Google pre najbežnejšie prehliadače na adrese

https://www.google.com/settings/ads/plugin

zásuvný modul.

Rovnako možno deaktivovať používanie cookies určitých subjektov napr. prostredníctvom

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

alebo

http://www.networkadvertising.org/choices/

formou zákazu.

Pomocou služby Cross-device marketing môže Google sledovať vaše správanie používateľa aj na viacerých koncových zariadeniach, takže sa vám prípadne vyobrazí personalizovaná reklama podľa záujmov, aj keď vymeníte koncové zariadenie. To však predpokladá, že ste vyjadrili súhlas s prepojením procesov svojho prehliadača so svojím stávajúcim účtom Google.

Google ponúka podrobnejšie informácie o Google Remarketing na adrese

http://www.google.com/privacy/ads/

Sociálny zásuvný modul Facebook

Na našich webových stránkach používame zásuvné moduly sociálnej siete Facebook (adresa: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Zásuvné moduly spoznáte podľa tlačidla Like (Páči sa mi to) alebo podľa loga siete Facebook - ich prehľad nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/.

Ak si zobrazíte niektorú z našich webových stránok so zásuvným modulom Facebook, vytvorí sa priame spojenie s Facebookom. Nemáme vplyv na charakter a rozsah údajov, ktoré pritom Facebook zhromažďuje, ukladá a spracúva. Môžeme vás informovať iba podľa svojich poznatkov.

Zásuvný modul informuje Facebook, že ste si načítali príslušnú webovú stránku našej ponuky. To platí aj pre používateľov, ktorí nie sú registrovaní v sieti Facebook. V takom prípade existuje možnosť, že Facebook uloží adresu IP.

Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásení, možno načítanie webovej stránky so zásuvným modulom Facebook jednoznačne priradiť k vášmu účtu používateľa siete Facebook. Okrem toho zásuvné moduly zasielajú všetky interakcie, napr. že použijete tlačidlo Like alebo napíšete komentár.

Ak chcete zabrániť, aby Facebook ukladal údaje o vás, odhláste se pred návštevou našich webových stránok zo siete Facebook. Okrem toho môžete zásuvné moduly zablokovať pomocou rozšírenia prehliadača (napr. „Facebook Blocker”).

Informácie o ochrane osobných údajov, účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvania, rovnako ako možost nastavenia na ochranu súkromia vo Facebooku získate tu: www.facebook.com/privacy/explanation.php.

Sociálny zásuvný modul Twitter

Táto ponuka využíva funkcie služby Twitter. Ich poskytovateľom je Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter ponúka tzv. funkciu tweet. Ak použijete na našich webových stránkach funkciu Twitter, budú vami navštívené webové stránky prepojené s vaším účtom v sieti Twitter a prípadne oznámené aj iným používateľom. Pritom sa prenášajú na Twitter aj dáta.

My ako prevádzkovateľ nevieme nič o obsahu prenášaných dát a ich používaní sieťou Twitter. Ďalšie informácie v tejto veci nájdete vo vyhlásení spoločnosti Twitter o ochrane osobných údajov na adrese http://twitter.com/privacy.Twitter vám ponúka prostredníctvom nasledujúceho odkazu možnosť samostatne si nastaviť ochranu údajov: http://twitter.com/account/settings.

Webdesign, Magento, TYPO3, Programmierung, Hosting, SEO: iunctim Medienagentur Bremen