Pravidlá súťaže Poésie®

Tieto podmienky účasti platia pre súťaž "Poésie®" organizovanou spoločnosťou Vitakraft CHOVEX, s.r.o., Třanovice 287, Hnojník 739 53, Česká republika (ďalej len "Vitakraft").

1. Všeobecné podmienky účasti

Účasťou v súťaži, zúčastnenej osoby prijímajú tieto podmienky

Zúčastniť sa môže každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a má bydlisko na Slovensku. Za účastníkov mladších ako 18 rokov v priebehu súťaže a pri realizácii výhry zodpovedá zákonný zástupca. Účasť v súťaži je možná len na vaše meno a ak zadáte údaje sami. Účastníci zodpovedajú za správnosť, úplnosť a použiteľnosť údajov, ktoré poskytujú. Nesiete zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné informácie.

Na účasť v súťaži nie je právny nárok.

2. Vylúčenie z účasti

Účasť prostredníctvom elektronických registračných systémov nebude braná do úvahy. Z účasti sú vylúčení komerční poskytovatelia hazardných hier, hazardné kluby a agentúry.

Vitakraft môže vylúčiť osoby, ktoré porušia tieto podmienky účasti, používajú neoprávnené pomôcky alebo sa pokúsi získať výhodu technickou manipuláciou.

3. Predpoklady účasti

K účasti v súťaži je nutný nákup produktov z radu Poésie® od spoločnosti Vitakraft. Ostatné produkty Vitakraft nemajú nárok na účasť v súťaži.

Aby ste sa mohli súťaže zúčastniť, je potrebné na stránku súťaže www.vitakraft.de/poesie-aktion nahrať doklad o nákupe (napr. účtenku alebo faktúru) s uvedením mena a e-mailovej adresy. Na doklade o nákupe musí byť uvedený dátum v období od 1. apríla 2021 do 30. júna 2021. Na nahranom dokladu o predaji musí byť jasne viditeľné nasledujúce informácie:

 • aspoň 3 jednotlivé produkty alebo jeden Multipack z radu Poésie®
 • číslo dokladu
 • dátum nákupu alebo prijatia
 • celková čiastka z dokladu o nákupe

Ak doklad o nákupe obsahuje ďalšie informácie, napríklad čísla zákazníkov, bankové údaje atď., Môžu byť začiernené.

Účasť je možná len prostredníctvom stránky súťaže www.vitakraft.de/poesie-aktion. Účasť e-mailom a poštou je vylúčená a nebude braná do úvahy. Fotografie obalov produktov nepredstavujú právo účasti, a preto ich nemožno vziať do úvahy.

Je možná viacnásobná účasť za deň s platnú e-mailovou adresou, pričom na jednu účtenku je možná iba jedna účasť. Viac ako 3 produkty Poésie® na jednom doklade vás preto neoprávňujú k účasti viac ako raz.

Odložte si originál nahraného dokladu o nákupe do uzávierky účasti, aby sme mohli v prípade pochybností skontrolovať vašu spôsobilosť.

4. Trvanie súťaže a losovania

Súťaž prebehne medzi 1.4.2021 a 30.6.2021. Pre určenie víťazov je uzávierka prihlášok vždy v stredu 23:59. Nasledujúca účasť v aktuálnom období kampane platí od štvrtku do stredy.

Dáta zlosovania:

 • 8.4.2021
 • 15.4.2021
 • 22.4.2021
 • 29.4.2021
 • 6.5.2021
 • 13.5.2021
 • 20.5.2021
 • 27.5.2021
 • 3.6.2021
 • 10.6.2021
 • 17.6.2021
 • 24.6.2021
 • 1.7.2021

5. Výherca

Víťaz bude uverejnený na stránkach súťaže a kontaktovaný emailom. Ak víťaza nemožno zastihnúť a neodpovie do 14 dní od kontaktu, cena prepadne a bude stanovený nový víťaz. Na nedoručiteľná oznámenia o výhre nebudú prijaté žiadne otázky.

Ceny budú zaslané do štyroch týždňov od prijatia dodacích adries. Víťazom nebudú účtované žiadne náklady na dopravu. Spoločnosť Vitakraft a agentúra poverená spracovaním súťaže nepreberajú žiadnu zodpovednosť za ceny, ktoré budú stratené alebo poškodené prepravnou službou.

Výplata výhry v naturáliách, jeho výmena alebo prevod na iné osoby nie je možný. Komerčný predaj výhry je zakázaný.

6. Vylúčenie právnych krokov

Vyhodnotenie víťazov je konečné a nemenné.

7. Možnosť ukončenie

Vitakraft si vyhradzuje právo súťaž zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez udania dôvodov, a to v prípade, ak dôjde k závažným a / alebo neočakávaným udalostiam alebo udalostiam ovplyvnených vyššou mocou. Ak nastane takáto situácia, nemá Súťažiaci nárok na akúkoľvek náhradu alebo vyrovnania.

Ak je prerušenie alebo ukončenie založené na správanie účastníkov, je spoločnosť Vitakraft oprávnená požadovať od nich náhradu vzniknutej škody.

8. Ostatné

Spoločnosť Vitakraft nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu dát v dôsledku prenosu dát alebo iných technických chýb. To platí najmä pre prípad nedostupnosti webových stránok Vitakraft.

Spoločnosť Vitakraft nezodpovedá za chyby alebo tlačové chyby či škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s poskytovaním a používaním cien.

Vitakraft nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môže výhra výhercovi spôsobiť, prípadne ďalším osobám, ktoré prídu do styku s výhrou.

 

Súťaž organizuje Vitakraft z vlastnej iniciatívy.

Pravidlá súťaže Poésie® sú platné odo dňa 1.4.2021.